واعظ‌ زاده

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 10, 2015

مراسم نقدوبررسی «آب‌های رفته به رودخانه برمی‌گردند»

مراسم نقدوبررسی مجموعه شعر «آب‌های رفته به رودخانه برمی‌گردند» سروده‌ی «کاظم واعظ‌زاده» برگزار می‌شود. این کتاب که چهارمین اثر واعظ‌زاده است ۵۲ شعر دارد که در […]