هادی معصوم‌دوست

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 22, 2015

انتشار رمان «نُه مرگ»

«نُه‌مرگ» از مجموعه «کتاب‌های قفسه‌ی آبی» منتشر شده است. رمان «نُه مرگ» نوشته‌ی «هادی معصوم‌دوست» درباره‌‌ی زندگی جوانی به نام بابک است. او برای ادامه‌ی خدمت […]