نویسنده

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 5, 2010

هشت شب، هشت کتاب

اولین برنامه‌ی «هشت شب، هشت کتاب» به حوزه‌ی ادبیات داستانی اختصاص دارد که با حضور یک نویسنده و یک منتقد و خوانندگان و علاقه‌مندان از روز […]