نویسندنگان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 16, 2010

برگزیدگان یازدهمین جایزه‌ی نویسندگان و منتقدان مطبوعات

هیات داوران یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی نویسندگان و منتقدان مطبوعات جایزه‌ی بهترین رمان سال را به «بهار ۶۳» نوشته‌ی مجتبا پورمحسن، بهترین مجموعه‌داستان سال را به «برو […]