ناهید طباطبایی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 15, 2015

«برف و نرگس» به چاپ چهارم رسید

مجموعه داستان «برف و نرگس» نوشته‌ی «ناهید طباطبایی» به چاپ چهارم رسید. این کتاب مجموعه‌ای از یازده داستان کوتاه است. داستان‌هایی که موضوعاتی احساسی و عاطفی […]