مولانا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

October 8, 2012

مترجم «کتاب سیاه»: «پاموک» در این کتاب به «خراسان» آمده است

«عین‌له غریب» مترجم تازه‌ترین رمان «اٌرهان پاموک» که با عنوان «کتاب سیاه» در ایران منتشر شده است، می‌گوید: «پاموک در این رمان به آذربایجان و خراسان […]