مقاله

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 11, 2015

مقاله‌ی روزنامه‌ی «گاردین» درباره‌ی رمان «صدای افتادن اشیا» نوشته‌ی «خوآن گابریل واسکس»

چه چیز زندگی فردی را از ریشه ویران می‌کند؟ برای اعاده‌ی آن‌چه از دست رفته است چه باید کرد؟ این پرسش‌ها اساس این رمان را تشکیل […]