مصطفا انصافی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 3, 2015

دعوت به نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «پل‌ها»

مجموعه‌‌داستان «پل‌ها» نوشته‌ی «احمد ابوالفتحی»، در سری نشست‌های «داستان امروز ایران» با حضور «بها مرشدی»، «مصطفا انصافی» و«مصطفا علی‌زاده» به عنوان منتقد و جمعی از نویسندگان […]