محمود حسینی زاد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 22, 2015

یادداشت «احمد ابوالفتحی» درباره‌ی کتاب «سرش را گذاشت روی فلزِ سرد؛ از کشتن و رفتن»

برخورد ناگهانی سر، با فلزی سرد مهم‌ترین شاخصه‌ی کتاب را روی جلدش می‌شود دید؛ با کتابی روبه‌رو هستیم که بناست روایت‌هایی درباره‌ی کشتن و رفتن را […]