غیر فارسی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 22, 2011

تا نمایشگاه کتاب؛ داستان‌ غیرفارسی

در نمایشگاه کتاب تهران، نشرچشمه ۷ عنوان کتاب داستان غیرفارسی را اعم از رمان و مجموعه‌داستان را برای نخستین‌بار منتشر می‌کند. لیست کتاب‌های چاپ اول حوزه‌های […]