علایی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

نگاهی به کتاب «سیرکی که می‌گذرد» اثر «پاتریک مودیانو»

کیارنگ علایی: «سیرکی که می‌گذرد»: عنوان کتاب تهیج‌کننده است و معما‌گونه، بر عبور بی‌هدف سیرکی تاکید دارد که هرگز در داستان نمی‌بینیم و انتظار ما برای […]