عقل عذابم می‌دهد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 20, 2012

«عقل عذابم می‌دهد» در ویترین کتاب‌فروشی‌ها

«عقل عذابم می‌دهد» مجموعه شعر «علی باباچاهی» بعد از مدت‌ها به ویترین کتاب‌فروشی‌ها بازگشت. مجموعه‌ی حاضر شامل شعرهای باباچاهی از دی‌ماه 75 تا فروردین 78 است. […]