شیریان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 14, 2015

گفت‌وگوی «فرهاد خاکیان دهکردی» با «احمد ابولفتحی»

«احمدابوالفتحی» را از داستانی که پیش‌ترها در سایت دوشنبه منتشر کرده­ بود می‌شناسم. «پل‌ها» به نظرم مجموعه داستان قابل تامل و ساختارمندی است. انسجام و مسئله‌ی […]