شهسواری

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 23, 2010

«گزارش نشست نقد و بررسی «شب ممکن

زمین زیر پای ما می‌لرزد از همان هفته‌ی اولی که رمان «شب ممکن» حسن شهسواری روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها آمد، نقدها و نظرهای مختلفی درباره‌اش مطرح شد. […]