شعر جهان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» منتشر شد

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» عنوان مجموعه‌ای از شعرهای «ویسواوا شیمبورسکا» شاعر لهستانی است که با ترجمه‌ی «ملیحه بهارلو» در مجموعه‌ی «جهان شعر» نشرچشمه منتشر شد. «هیچ‌چیز […]