شاهکار

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 7, 2015

شاهکار «فیلیپ راث» در ایران منتشر می‌شود

نشرچشمه مشهورترین رمانِ «فلیپ راث» را منتشر می‌کند. رمانِ «پاستورال آمریکایی» نوشته‌ی تحسین‌شده‌ی فلیپ راث با ترجمه‌ی «مرضیه خسروی» برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد فرستاده […]