سیاوش گلشیری

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 28, 2015

«تاول» روایتگری که قضاوت نمی‌کند

به نقل از ایسنا: «تاول» داستانی است که توصیف می‌کند اما قضاوت نمی‌کند، 109 اسم دارد ولی شخصیت‌اش محله است، در یک محله می‌گذرد اما فرهنگی […]