زنگ هفتم

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 23, 2015

«زنگ هفتم» منتشر شد

اولین مجموعه‌داستان به هم پیوسته‌ی «محمدمنصور هاشمی» که یکی از جوان‌ترین اندیشمندان فلسفی جوان امروز ایران است، در نشرچشمه منتشر شده است. مجموعه‌داستان به هم پیوسته‌ی […]
April 16, 2015

«محمدمنصور هاشمی» اولین رمان‌اش را منتشر می‌کند

 اولین داستان بلند هاشمی که یکی از جوان‌ترین اندیشمندان فلسفی جوان امروز ایران است، از سوی نشرچشمه منتشر می‌شود. رمان «زنگ هفتم» اثری‌‌ست‌ در حول و […]