زمستان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

December 24, 2014

گفت‌و‌گو با محمدعلی سپانلو به مناسبت چاپ مجموعه شعر تازه‌اش‌ «زمستان بلاتكليف ما»

سمیرا کرمی-شاعر: «شاعر شهر تهران» لقب گرفته است. خانه‌اش مال دوره‌ی پهلوی بوده و ثبت ملی شده است. از لای در ورودی که باز است دوستان […]