ذکریا قائمی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 20, 2015

«تجریش» منتشر شده است

«تجریش» نوشته‌ی «زکریا قائمی» از مجموعه «کتاب‌های قفسه‌ی آبی» منتشر شده است. «تجریش» که دومین اثر قائمی‌ست، زندگی مشترک زن و مردی را به تصویر کشیده […]