دوئل دو صندلی خالی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 14, 2015

چند کتاب جدید «جهان تازه‌ی شعر»

«دوئل دو صندلی خالی»، «رفتار با کلمات» و «خواب در ذوزنقه» مجموعه کتاب‌های شعر نشرچشمه‌اند. «دوئل دو صندلی خالی» نام دومین مجموعه شعر «مجید رفعتی» است […]