خنده شغال

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

December 26, 2011

کتاب‌های نشرچشمه در میان نامزدهای جایزه‌ی ادبی «واو»

«باید بروم» نوشته‌ی «محمدهاشم اکبریانی» و «خنده‌ی شغال» نوشته‌ی «وحید پاک‌طینت» به لیست نامزدهای جایزه‌ی ادبی «واو»، رمان‌های متفاوت، سال ۸۹ راه یافتند. «باید بروم» نوشته‌ی […]