خانه هنرمندان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 4, 2010

جوایز نشرچشمه در جشنواره‌ی «سرو نقره‌ای»

عصر روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه مراسم پایانی نخستین نمایشگاه «سرو نقره‌ای» در خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم مجید عباسی به […]