جهان تا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 16, 2015

«محمدمنصور هاشمی» اولین رمان‌اش را منتشر می‌کند

 اولین داستان بلند هاشمی که یکی از جوان‌ترین اندیشمندان فلسفی جوان امروز ایران است، از سوی نشرچشمه منتشر می‌شود. رمان «زنگ هفتم» اثری‌‌ست‌ در حول و […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss