تنکابن

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 27, 2015

مراسم نقد و بررسی مجموعه‌‌داستان «قرمز جدی»

مراسم نقد و بررسی مجموعه‌داستان «قرمز جدی» نوشته‌ی «دنیا مقدم‌راد» در شهر کتاب تنکابن برگزار می‌شود. کتاب «قرمز جدی» یک مجموعه‌داستان شامل 12 داستان با عناوین […]