بی سواد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

آخرین رمانِ «یوناس یوناسن» در ایران منتشر می‌شود

بی‌سوادی که حساب وکتاب سرش می‌شد ماجرای دختری است که می‌تواند بمب اتم درست کند! آخرین رمانِ «یوناس یوناسن» نویسنده‌ی سوئدی با نامِ «بی‌سوادی که حساب […]
January 13, 2015

«بی‌سوادی که حساب‌وکتاب سرش می‌شد» را نشرچشمه منتشر می‌کند

کتاب «بی‌سوادی که حساب‌و‌کتاب سرش می‌شد» نوشته‌ی «یوناس یوناسن» با ترجمه‌ی «حسین تهرانی» منتشر می‌شود. کتاب «بی‌سوادی که حساب‌و‌کتاب سرش می‌شد» نوشته‌ی «یوناس یوناسن» با ترجمه‌ی […]