برادران سیسترز

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 1, 2015

«برادران سیسترز» نوشته‌ی «پاتریک دوویت» به چاپ چهارم رسید

«برادران سيسترز» دومين رمان نويسنده‌ی کانادايی «پاتريک دوويت» است. رمان اولش به نام Ablutions(2009) به شدت تحت تأثير فضای آثار بوکفسکيی‌ست. اين رمان موفقيتی نسبی پيدا […]