باران

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

گزیده اشعار «عزیز نسین» منتشر شد

گزیده اشعار «عزیز نسین» با عنوان «بیهوده می‌بارد این باران» با ترجمه‌ی «مژگان دولت‌آبادی» منتشر شد. دولت‌آبادی مترجم و منتخب اشعار این کتاب می‌گوید: «من و […]