ایلنا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 18, 2015

شوخی‌ با سران کشورهای جهان در یک کتاب

ایلنا: کتاب «بی‌سوادی که حساب و کتاب سرش می‌شد» با رجال سیاسی سوئد، از پادشاه و وزیر گرفته تا دیگران شوخی کرده اما طنز او هجو […]