انقراض

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 29, 2015

«پاندای محجوب بامبوبه‌دست با چشم‌هایی دورسیاه، در اندیشه‌ی انقراض» منتشر شد

رمان «پاندای محجوب بامبوبه‌دست با چشم‌هایی دورسیاه، در اندیشه‌ی انقراض» نوشته‌ی «جابر حسین‌زاده» منتشر شده است. این رمان به طور کلی ماجراها و روایت‌های آدمی نیمه‌روان‌پریش […]