امیرمهدی حقیقت

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 12, 2015

«سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش» به چاپ سوم رسید

«سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» که با ترجمه‌ی «امیرمهدی حقیقت» منتشر شده، به چاپ سوم رسید. این کتاب سیزدهمین رمان موراکامی است […]