امیررضا مافی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 23, 2015

نگاهی به رمان «وضعیت بنفش» نوشته‌ی «امیررضا مافی»

وضعیت مجهول محمود قلی‌پور: کتاب «وضعیت بنفش» نوشته‌ی «امیررضا مافی»، رمانی است براساس موقعیت غیرمحتمل و قابل تاویل که شالوده‌ی نوشتنش را تئوری‌های پست‌مدرنی تشکیل می‌دهد. […]