افروزمنش

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 20, 2015

یادداشت «فرشته نوبخت» درباره‌ی رمان «تاول»

«تاول» تراژدی کوتاهی است که با رویکردی ناتورالیستی نوشته شده و جهانی آفریده که الگوی بسیار ساده و در عین‌حال نمادینی از کلان‌الگوی جامعه‌ی مدرنیستی دارد. […]