ادبیات پسااستعمار

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 1, 2015

«دشمن» به چاپ دوم رسید

«دشمن» یکی از مشهورترین رمان‌های «جی.ام.کوتسی» برنده‌ی نوبل ادبیات سال 2002 است. رمانی که با ترجمه‌ی «ونداد جلیلی» از سوی نشرچشمه منتشر شده است. «دشمن» رمانی […]