ابن سینا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

December 25, 2014

«قرمز جدی» نقد شد

عصر جمعه 5دی ماه جلسه‌ی نقدوبررسی مجموعه داستان «قرمز جدی» نوشته‌ی دنیا مقدم‌راد با حضور محمدرضا رحمانیان، امیر پوریا و سینا دادخواه در شهر کتاب ابن‌سینا […]