آراز بارسقیان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 24, 2010

آراز بارسقیان و جیران گاهان در رادیو

آراز بارسقیان، نویسنده‌ی رمان «یکشنبه» و جیران گاهان نویسنده‌ی رمان «زیر آفتاب خوش‌خیال عصر» امروز در دو شبکه‌ی رادیویی ایران‌صدا و فرهنگ درباره‌ی رمان‌هایشان صحبت می‌کنند. […]